Gwarancja na produkty

Nabywca ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości towaru. W zależności od decyzji Sprzedawcy, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić produkt w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

Firma Benler pośredniczy w gwarancji pomiędzy producentem a nabywcą towaru. Gwarantem jest tylko w przypadku, gdy jest producentem towaru.

Zasady odpowiedzialności Gwaranta za wady fizyczne i mechaniczne towaru określone zostały poniżej:

  1. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru wyłącznie, gdy wada jest istotna i powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze jeszcze przed wydaniem towaru Kupującemu.
  2. Okres gwarancji na zakupiony produkt ustala producent urządzenia, a liczony jest on począwszy od daty sprzedaży umieszczonej na załączonej Kupującemu do towaru karcie gwarancyjnej lub fakturze VAT. Okres ten ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący wskutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku ujawnienia wady towaru, Sprzedawca może, według swego wyboru:

a)   naprawić towar,

b)   wymienić towar na wolny od wad,

c)   odrzucić wniosek gwarancyjny jeśli produkt został uszkodzony przez Kupującego.

Kupującemu nie przysługują uprawnienia obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy, w każdym przypadku, jeżeli Gwarant naprawił lub wymienił towar na wolny od wad. 

3. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Gwaranta o wadzie towaru w terminie 10 dni roboczych od jej wykrycia (zgłoszenie reklamacji) oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego udostępnionego przez Gwaranta. 

4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie towaru w ciągu 10 dni roboczych  od jej wykrycia lub nie poda wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu gwarancji oraz wykrycia usterek niepozwalających na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego urządzenia. Kupujący pod rygorem całkowitej utraty uprawnień z tytułu gwarancji zobowiązany jest udzielać Gwarantowi informacji niezbędnych do ustalenia przyczyn powstania wady. 

5. Gwarant zobowiązuje się do naprawy towaru lub wymiany towaru wolnego od wad niezwłocznie, stosownie do ujawnionej wady. 

6. Okres naprawy lub wymiany towaru ulega przedłużeniu o czas uniemożliwiający usunięcie wad, jeżeli:

a) opóźnienie jest wynikiem okoliczności na które Sprzedający nie ma wpływu, w szczególności opóźnienie jest wynikiem zwłoki dostawy towaru lub części do towaru przez podmiot trzeci,

b)  opóźnienie było wynikiem działań lub zaniechań Kupującego.

Za czas opóźnienia z podanych powyżej przyczyn Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Naprawa lub wymiana towaru, jak również odbiór naprawionego (wymienionego) towaru dokonywana jest na podstawie informacji udzielonych przez Gwaranta. 

8. Dostawa towaru do miejsca naprawy lub wymiany towaru następuje na koszt Gwaranta, chyba że reklamacja Kupującego nie zostanie uwzględniona, wówczas koszty dostawy ponosi Kupujący. 

9. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru wolnego od wad - wymienionego lub naprawionego przez Gwaranta.

10. Z chwilą odebrania towaru naprawionego (lub wymienionego) na Kupującego przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z tym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Gwarant wyklucza ponoszenie odpowiedzialności za wady fizyczne i mechaniczne towaru, jeśli wady powstały w wyniku:

a)  nie przestrzegania przez Kupującego warunków związanych ze zwykłym używaniem towaru,

b)  nie stosowania zabezpieczeń elektrycznych określonych normami PN,

c)  dokonania zmian lub napraw towaru przez Kupującego lub osoby trzecie bez zgody Gwaranta,

d)  kupujący, bądź nieupoważniony podmiot trzeci uszkodził plombę gwarancyjną założoną na Towarze przez Gwaranta,

e)  uszkodzenia towaru podczas transportu.

11. W przypadku zwłoki w usunięciu wady (naprawy lub wymiany towaru) lub jakiejkolwiek innej szkody wyrządzonej Kupującemu, Gwarant może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej Kupującemu poprzez zwrot całej ceny sprzedaży brutto towaru.

12. Dokumentem uprawniającym Gwaranta do przyjęcia towaru do naprawy w ramach gwarancji jest ważna karta gwarancyjna lub faktura VAT wystawiona przez osobę do tego upoważnioną, w której spisane są wszystkie informacje dotyczące udzielanej gwarancji, takie jak: nazwa i numer seryjny towaru, informacje o dacie przyjęcia, wykrytych usterkach, wykonanych czynnościach serwisowych.

13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy pokrywa Nabywca Towaru.

14. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru, postanowieniami regulaminu sklepu internetowego www.benler.pl, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

15. Powyższe zasady mają zastosowanie w przypadku, gdy Gwarantem jest firma BenLER z siedzibą w Przecławiu. Jeżeli Gwarantem jest firma, której BenLER jest dystrybutorem, obowiązują zasady i warunki gwarancji Producenta/Głównego dystrybutora.

Lp.

Nazwa

Kwota

1.

Wizyta u klienta

250 PLN

2.

Dojazd (za każdy km w Szczecinie i okolicach)

1,90 PLN

3.

Dojazd (za każdy km w kraju)

2,50 PLN

4.

Koszty noclegu (jeśli wymagane)

Zależnie od miejsca pobytu

5.

Koszty części (tylko w przypadku naprawy odpłatnej)

Zgodnie z katalogiem

Tabela 1: Koszty netto nieuzasadnionego wezwania serwisu.

 

Koszty wykazane w Tabeli 1 dotyczą nieuzasadnionego wezwania serwisu firmy Benler. Serwis urządzeń innych producentów może mieć inny cennik, według którego należy wyliczać koszty.