Regulamin sklepu internetowego Benler.pl

Sklep  internetowy, działający pod adresem www.benler.pl (dalej nazywany : "Sklep Internetowy") jest prowadzony przez firmę Benler Sp. z o.o. , ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP 725-230-12-94, zwaną dalej "Sprzedawcą".

§1 Strony i przedmiot sprzedaży  

1. Sprzedawca w Sklepie Internetowym prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.benler.pl

2. Przedmiotem  umów sprzedaży zawieranych w Sklepie Internetowym są rzeczy znajdujące się w chwili składania zamówienia w ofercie Sprzedawcy dostępnej na stronach www.benler.pl ("Oferta"), w dalszej części zwane "Towarami". Cena Towarów określona jest w Ofercie dostępnej na stronie www.benler.pl, na jej podstronach prezentujących poszczególne rodzaje Towarów ("Cennik"). 

3. Uprawnionymi do  zakupu Towarów w  Sklepie Internetowym są przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny,  tj. prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną ("Nabywca").  

4. Nabywca i Sprzedawca dalej łącznie nazywani są "Stronami".

§ 2. Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są internetowo poprzez witrynę www.benler.pl lub mailowo poprzez wysłanie maila z zamówieniem na jeden z poniższych adresów:

2. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe jego złożenie przez Nabywcę według wzoru udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego i zatwierdzenie go w Sklepie Internetowym poprzez przycisk "Zamów" lub w przypadku zamówień składanych drogą mailową odpowiedź od pracownika z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

3. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą e-mailową na adres Nabywcy wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym. Taka informacja nie jest przyjęciem zamówienia i nie  oznacza potwierdzenia dostępności towaru z zamówienia.

4. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia i określi termin jego realizacji, lub też poinformuje o niemożności jego realizacji. 

5. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Sprzedawca w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Nabywcy e-mailem propozycję zmian  co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana towaru niedostępnego na dostępny). Brak odpowiedzi ze strony Nabywcy w terminie 3 dni od wysłania ww. e-maila uznaje się za akceptację wprowadzonych zmian. 

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zaakceptowania przez Strony wszystkich warunków umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

7. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy.

8. Koszty transportu i dostawy określone  są  na stronie  internetowej lub w uzasadnionych przypadkach ustalane indywidualnie.

9. Koszty transportu zamawianych towarów ponosi kupujący.

10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Nabywcy wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką.

§3 Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są cenami netto, chyba, że przy cenie podano inaczej.

2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 8 i 9 powyżej oraz w §6.

3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym że zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. Chyba, że Sklep Internetowy zamieścił informację na swojej stronie o możliwych zmianach cen poszczególnych producentów, a zmiany te nie zostały jeszcze udostępnione.

§4 Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zgodnie z § 2 Regulaminu. 

2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Nabywcę do godz. 12:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej  godzinie lub złożone w soboty bądź dni świąteczne uznaje się za złożone w następnym dniu, który jest roboczy.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub zdarzeń losowych, które wynikną podczas transportowania urządzeń poprzez firmę kurierską wybraną zgodnie z § 2 ust.7.  Regulaminu.

§5 Formy płatności 

1. Płatność  gotówką  następuje przy odbiorze  Towaru i  należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru zgodnie z § 2 ust.7.  Regulaminu.

2. Nabywca składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub elektronicznego.

3. Zamówienia płatne w innej formie niż gotówka, będą realizowane w terminie, o którym mowa  w § 2 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny. Brak wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

§6 Transport i dostawa

1. Koszty i formy transportu przedstawione są w zakładce „Transport i dostawa” dostępnej na stronie www.benler.pl.

 

§7. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu rękojmi i gwarancji 

1. Sprzedawca pośredniczy w gwarancji pomiędzy producentem a nabywcą. Gwarantem jest w przypadku, gdy jest producentem Towaru.

2. Nabywca ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Sprzedawcy, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić produkt w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy (koszt ryczałtowy 250 zł netto) pokrywa Nabywca Towaru.

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§8. Dane Nabywcy

1. Dane Nabywcy zostają umieszczone w bazie Sklepu Internetowego i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub po uprzedniej zgodzie Nabywcy do wysyłania Newslettera, kuponów rabatowych lub innych informacji marketingowych zawierających ofertę wyłącznie Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca zbiera dane Nabywcy niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 

3. Dane  Nabywcy  mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę  jedynie w celu realizacji zamówienia i w celu należytego świadczenia oferowanych usług.

4. Nabywca podając swoje dane  potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

5. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca , który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6. Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. 

7. Sklep internetowy używa plików Cookies w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Nabywców. Nabywca może w każdym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

§9. Newsletter 

1. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Nabywcy usługę polegającą na przesyłaniu wiadomości zawierających informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach ("Newsletter").

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna i wymaga zgody Nabywcy na przesyłanie informacji handlowych. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem Newsletter poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w witrynie Sklepu Internetowego w okienku "Newsletter" i jego wysłanie za pośrednictwem tej witryny.  

3. Zgoda, o której mowa w ust.2 powyżej może zostać odwołana przez Nabywcę w każdym czasie. Odwołanie zgody następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@benler.pl z dopiskiem "Newsletter” lub też w formie oświadczenia pisemnego złożonego Nabywcy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.benler.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

2. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej".

3. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

5. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu Internetowego należy kierować na adres: biuro@benler.pl z dopiskiem "Sklep Internetowy".

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Nabywcy bez jego wiedzy lub zgody.

7. Wszelkie dane kontaktowe do pracowników obsługi Sklepu Internetowego znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

 

§11 Warunki świadczeń usług elektronicznych

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym przez witrynę Sprzedawcy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli.